Tabulated residual cross sections
Reaction # 63Eu(g,x)103Sb 63Eu(g,x)104Sb 63Eu(g,x)105Sb 63Eu(g,x)106Sb 63Eu(g,x)107Sb 63Eu(g,x)108Sb
Reaction # 63Eu(g,x)109Sb 63Eu(g,x)110Sb 63Eu(g,x)111Sb 63Eu(g,x)112Sb 63Eu(g,x)113Sb 63Eu(g,x)114Sb
Reaction # 63Eu(g,x)115Sb 63Eu(g,x)116Sb 63Eu(g,x)117Sb 63Eu(g,x)118Sb 63Eu(g,x)119oSb 63Eu(g,x)119Sb
Reaction # 63Eu(g,x)120oSb 63Eu(g,x)120gSb 63Eu(g,x)120oSb 63Eu(g,x)120Sb 63Eu(g,x)121oSb 63Eu(g,x)121Sb
Reaction # 63Eu(g,x)105Te 63Eu(g,x)106Te 63Eu(g,x)107Te 63Eu(g,x)108Te 63Eu(g,x)109Te 63Eu(g,x)110Te
Reaction # 63Eu(g,x)111Te 63Eu(g,x)112Te 63Eu(g,x)113Te 63Eu(g,x)114Te 63Eu(g,x)115Te 63Eu(g,x)116Te
Reaction # 63Eu(g,x)117Te 63Eu(g,x)118Te 63Eu(g,x)119oTe 63Eu(g,x)119gTe 63Eu(g,x)119nTe 63Eu(g,x)119Te
Reaction # 63Eu(g,x)120oTe 63Eu(g,x)120Te 63Eu(g,x)121oTe 63Eu(g,x)121gTe 63Eu(g,x)121nTe 63Eu(g,x)121Te
Reaction # 63Eu(g,x)122oTe 63Eu(g,x)122Te 63Eu(g,x)123oTe 63Eu(g,x)123gTe 63Eu(g,x)123nTe 63Eu(g,x)123Te
Reaction # 63Eu(g,x)124oTe 63Eu(g,x)124Te 63Eu(g,x)106I 63Eu(g,x)107I 63Eu(g,x)108I 63Eu(g,x)109I
Reaction # 63Eu(g,x)110I 63Eu(g,x)111I 63Eu(g,x)112I 63Eu(g,x)113I 63Eu(g,x)114I 63Eu(g,x)115I
Reaction # 63Eu(g,x)116I 63Eu(g,x)117I 63Eu(g,x)118I 63Eu(g,x)119oI 63Eu(g,x)119I 63Eu(g,x)120oI
Reaction # 63Eu(g,x)120gI 63Eu(g,x)120oI 63Eu(g,x)120I 63Eu(g,x)121oI 63Eu(g,x)121I 63Eu(g,x)122oI
Reaction # 63Eu(g,x)122I 63Eu(g,x)123oI 63Eu(g,x)123I 63Eu(g,x)124oI 63Eu(g,x)124I 63Eu(g,x)125oI
Reaction # 63Eu(g,x)125I 63Eu(g,x)126oI 63Eu(g,x)126I 63Eu(g,x)108Xe 63Eu(g,x)109Xe 63Eu(g,x)110Xe
Reaction # 63Eu(g,x)111Xe 63Eu(g,x)112Xe 63Eu(g,x)113Xe 63Eu(g,x)114Xe 63Eu(g,x)115Xe 63Eu(g,x)116Xe
Reaction # 63Eu(g,x)117Xe 63Eu(g,x)118Xe 63Eu(g,x)119oXe 63Eu(g,x)119Xe 63Eu(g,x)120oXe 63Eu(g,x)120Xe
Reaction # 63Eu(g,x)121oXe 63Eu(g,x)121Xe 63Eu(g,x)122oXe 63Eu(g,x)122Xe 63Eu(g,x)123oXe 63Eu(g,x)123Xe
Reaction # 63Eu(g,x)124oXe 63Eu(g,x)124Xe 63Eu(g,x)125oXe 63Eu(g,x)125gXe 63Eu(g,x)125nXe 63Eu(g,x)125Xe
Reaction # 63Eu(g,x)126oXe 63Eu(g,x)126Xe 63Eu(g,x)127oXe 63Eu(g,x)127gXe 63Eu(g,x)127nXe 63Eu(g,x)127Xe
Reaction # 63Eu(g,x)110Cs 63Eu(g,x)111Cs 63Eu(g,x)112Cs 63Eu(g,x)113Cs 63Eu(g,x)114Cs 63Eu(g,x)115Cs
Reaction # 63Eu(g,x)116Cs 63Eu(g,x)117Cs 63Eu(g,x)118Cs 63Eu(g,x)119oCs 63Eu(g,x)119gCs 63Eu(g,x)119mCs
Reaction # 63Eu(g,x)119Cs 63Eu(g,x)120oCs 63Eu(g,x)120gCs 63Eu(g,x)120oCs 63Eu(g,x)120Cs 63Eu(g,x)121oCs
Reaction # 63Eu(g,x)121gCs 63Eu(g,x)121mCs 63Eu(g,x)121Cs 63Eu(g,x)122oCs 63Eu(g,x)122gCs 63Eu(g,x)122oCs
Reaction # 63Eu(g,x)122oCs 63Eu(g,x)122Cs 63Eu(g,x)123oCs 63Eu(g,x)123gCs 63Eu(g,x)123oCs 63Eu(g,x)123Cs
Reaction # 63Eu(g,x)124oCs 63Eu(g,x)124gCs 63Eu(g,x)124oCs 63Eu(g,x)124Cs 63Eu(g,x)125oCs 63Eu(g,x)125Cs
Reaction # 63Eu(g,x)126oCs 63Eu(g,x)126Cs 63Eu(g,x)127oCs 63Eu(g,x)127Cs 63Eu(g,x)128oCs 63Eu(g,x)128Cs
Reaction # 63Eu(g,x)112Ba 63Eu(g,x)113Ba 63Eu(g,x)114Ba 63Eu(g,x)115Ba 63Eu(g,x)116Ba 63Eu(g,x)117Ba
Reaction # 63Eu(g,x)118oBa 63Eu(g,x)118Ba 63Eu(g,x)119oBa 63Eu(g,x)119Ba 63Eu(g,x)120oBa 63Eu(g,x)120Ba
Reaction # 63Eu(g,x)121oBa 63Eu(g,x)121Ba 63Eu(g,x)122oBa 63Eu(g,x)122Ba 63Eu(g,x)123oBa 63Eu(g,x)123Ba
Reaction # 63Eu(g,x)124oBa 63Eu(g,x)124Ba 63Eu(g,x)125oBa 63Eu(g,x)125Ba 63Eu(g,x)126oBa 63Eu(g,x)126Ba
Reaction # 63Eu(g,x)127oBa 63Eu(g,x)127gBa 63Eu(g,x)127nBa 63Eu(g,x)127Ba 63Eu(g,x)128oBa 63Eu(g,x)128Ba
Reaction # 63Eu(g,x)129oBa 63Eu(g,x)129gBa 63Eu(g,x)129mBa 63Eu(g,x)129Ba 63Eu(g,x)114La 63Eu(g,x)115La
Reaction # 63Eu(g,x)116La 63Eu(g,x)117La 63Eu(g,x)118oLa 63Eu(g,x)118La 63Eu(g,x)119oLa 63Eu(g,x)119La
Reaction # 63Eu(g,x)120oLa 63Eu(g,x)120La 63Eu(g,x)121oLa 63Eu(g,x)121La 63Eu(g,x)122oLa 63Eu(g,x)122La
Reaction # 63Eu(g,x)123oLa 63Eu(g,x)123La 63Eu(g,x)124oLa 63Eu(g,x)124gLa 63Eu(g,x)124mLa 63Eu(g,x)124La
Reaction # 63Eu(g,x)125oLa 63Eu(g,x)125gLa 63Eu(g,x)125nLa 63Eu(g,x)125La 63Eu(g,x)126oLa 63Eu(g,x)126gLa
Reaction # 63Eu(g,x)126mLa 63Eu(g,x)126La 63Eu(g,x)127oLa 63Eu(g,x)127gLa 63Eu(g,x)127mLa 63Eu(g,x)127La
Reaction # 63Eu(g,x)128oLa 63Eu(g,x)128gLa 63Eu(g,x)128oLa 63Eu(g,x)128La 63Eu(g,x)129oLa 63Eu(g,x)129gLa
Reaction # 63Eu(g,x)129nLa 63Eu(g,x)129La 63Eu(g,x)130oLa 63Eu(g,x)130La 63Eu(g,x)116Ce 63Eu(g,x)117Ce
Reaction # 63Eu(g,x)118oCe 63Eu(g,x)118Ce 63Eu(g,x)119oCe 63Eu(g,x)119Ce 63Eu(g,x)120oCe 63Eu(g,x)120Ce
Reaction # 63Eu(g,x)121oCe 63Eu(g,x)121Ce 63Eu(g,x)122oCe 63Eu(g,x)122Ce 63Eu(g,x)123oCe 63Eu(g,x)123Ce
Reaction # 63Eu(g,x)124oCe 63Eu(g,x)124Ce 63Eu(g,x)125oCe 63Eu(g,x)125Ce 63Eu(g,x)126oCe 63Eu(g,x)126Ce
Reaction # 63Eu(g,x)127oCe 63Eu(g,x)127gCe 63Eu(g,x)127mCe 63Eu(g,x)127Ce 63Eu(g,x)128oCe 63Eu(g,x)128Ce
Reaction # 63Eu(g,x)129oCe 63Eu(g,x)129Ce 63Eu(g,x)130oCe 63Eu(g,x)130Ce 63Eu(g,x)131oCe 63Eu(g,x)131gCe
Reaction # 63Eu(g,x)131mCe 63Eu(g,x)131Ce 63Eu(g,x)117Pr 63Eu(g,x)118oPr 63Eu(g,x)118Pr 63Eu(g,x)119oPr
Reaction # 63Eu(g,x)119Pr 63Eu(g,x)120oPr 63Eu(g,x)120Pr 63Eu(g,x)121oPr 63Eu(g,x)121Pr 63Eu(g,x)122oPr
Reaction # 63Eu(g,x)122Pr 63Eu(g,x)123oPr 63Eu(g,x)123Pr 63Eu(g,x)124oPr 63Eu(g,x)124Pr 63Eu(g,x)125oPr
Reaction # 63Eu(g,x)125Pr 63Eu(g,x)126oPr 63Eu(g,x)126Pr 63Eu(g,x)127oPr 63Eu(g,x)127Pr 63Eu(g,x)128oPr
Reaction # 63Eu(g,x)128Pr 63Eu(g,x)129oPr 63Eu(g,x)129Pr 63Eu(g,x)130oPr 63Eu(g,x)130Pr 63Eu(g,x)131oPr
Reaction # 63Eu(g,x)131gPr 63Eu(g,x)131nPr 63Eu(g,x)131Pr 63Eu(g,x)132oPr 63Eu(g,x)132Pr 63Eu(g,x)120oNd
Reaction # 63Eu(g,x)120Nd 63Eu(g,x)121oNd 63Eu(g,x)121Nd 63Eu(g,x)122oNd 63Eu(g,x)122Nd 63Eu(g,x)123oNd
Reaction # 63Eu(g,x)123Nd 63Eu(g,x)124oNd 63Eu(g,x)124Nd 63Eu(g,x)125oNd 63Eu(g,x)125Nd 63Eu(g,x)126oNd
Reaction # 63Eu(g,x)126Nd 63Eu(g,x)127oNd 63Eu(g,x)127Nd 63Eu(g,x)128oNd 63Eu(g,x)128Nd 63Eu(g,x)129oNd
Reaction # 63Eu(g,x)129Nd 63Eu(g,x)130oNd 63Eu(g,x)130Nd 63Eu(g,x)131oNd 63Eu(g,x)131Nd 63Eu(g,x)132oNd
Reaction # 63Eu(g,x)132Nd 63Eu(g,x)133oNd 63Eu(g,x)133gNd 63Eu(g,x)133mNd 63Eu(g,x)133Nd 63Eu(g,x)121oPm
Reaction # 63Eu(g,x)121Pm 63Eu(g,x)122oPm 63Eu(g,x)122Pm 63Eu(g,x)123oPm 63Eu(g,x)123Pm 63Eu(g,x)124oPm
Reaction # 63Eu(g,x)124Pm 63Eu(g,x)125oPm 63Eu(g,x)125Pm 63Eu(g,x)126oPm 63Eu(g,x)126Pm 63Eu(g,x)127oPm
Reaction # 63Eu(g,x)127Pm 63Eu(g,x)128oPm 63Eu(g,x)128Pm 63Eu(g,x)129oPm 63Eu(g,x)129Pm 63Eu(g,x)130oPm
Reaction # 63Eu(g,x)130Pm 63Eu(g,x)131oPm 63Eu(g,x)131Pm 63Eu(g,x)132oPm 63Eu(g,x)132Pm 63Eu(g,x)133oPm
Reaction # 63Eu(g,x)133gPm 63Eu(g,x)133nPm 63Eu(g,x)133Pm 63Eu(g,x)134oPm 63Eu(g,x)134gPm 63Eu(g,x)134mPm
Reaction # 63Eu(g,x)134Pm 63Eu(g,x)124oSm 63Eu(g,x)124Sm 63Eu(g,x)125oSm 63Eu(g,x)125Sm 63Eu(g,x)126oSm
Reaction # 63Eu(g,x)126Sm 63Eu(g,x)127oSm 63Eu(g,x)127Sm 63Eu(g,x)128oSm 63Eu(g,x)128Sm 63Eu(g,x)129oSm
Reaction # 63Eu(g,x)129Sm 63Eu(g,x)130oSm 63Eu(g,x)130Sm 63Eu(g,x)131oSm 63Eu(g,x)131Sm 63Eu(g,x)132oSm
Reaction # 63Eu(g,x)132Sm 63Eu(g,x)133oSm 63Eu(g,x)133gSm 63Eu(g,x)133oSm 63Eu(g,x)133Sm 63Eu(g,x)134oSm
Reaction # 63Eu(g,x)134Sm 63Eu(g,x)135oSm 63Eu(g,x)135Sm 63Eu(g,x)126oEu 63Eu(g,x)126Eu 63Eu(g,x)127oEu
Reaction # 63Eu(g,x)127Eu 63Eu(g,x)128oEu 63Eu(g,x)128Eu 63Eu(g,x)129oEu 63Eu(g,x)129Eu 63Eu(g,x)130oEu
Reaction # 63Eu(g,x)130Eu 63Eu(g,x)131oEu 63Eu(g,x)131Eu 63Eu(g,x)132oEu 63Eu(g,x)132Eu 63Eu(g,x)133oEu
Reaction # 63Eu(g,x)133Eu 63Eu(g,x)134oEu 63Eu(g,x)134Eu 63Eu(g,x)135oEu 63Eu(g,x)135Eu 63Eu(g,x)136oEu
Reaction # 63Eu(g,x)136gEu 63Eu(g,x)136mEu 63Eu(g,x)136Eu