Tabulated residual cross sections
Reaction # 63Eu(g,x)113Sb 63Eu(g,x)114Sb 63Eu(g,x)115Sb 63Eu(g,x)116Sb 63Eu(g,x)117Sb 63Eu(g,x)118Sb
Reaction # 63Eu(g,x)119Sb 63Eu(g,x)120Sb 63Eu(g,x)121Sb 63Eu(g,x)122Sb 63Eu(g,x)123Sb 63Eu(g,x)124Sb
Reaction # 63Eu(g,x)125Sb 63Eu(g,x)126Sb 63Eu(g,x)127Sb 63Eu(g,x)128Sb 63Eu(g,x)129Sb 63Eu(g,x)130Sb
Reaction # 63Eu(g,x)115Te 63Eu(g,x)116Te 63Eu(g,x)117Te 63Eu(g,x)118Te 63Eu(g,x)119Te 63Eu(g,x)120Te
Reaction # 63Eu(g,x)121Te 63Eu(g,x)122Te 63Eu(g,x)123Te 63Eu(g,x)124Te 63Eu(g,x)125Te 63Eu(g,x)126Te
Reaction # 63Eu(g,x)127Te 63Eu(g,x)128Te 63Eu(g,x)129Te 63Eu(g,x)130Te 63Eu(g,x)131Te 63Eu(g,x)132Te
Reaction # 63Eu(g,x)133Te 63Eu(g,x)115I 63Eu(g,x)116I 63Eu(g,x)117I 63Eu(g,x)118I 63Eu(g,x)119I
Reaction # 63Eu(g,x)120I 63Eu(g,x)121I 63Eu(g,x)122I 63Eu(g,x)123I 63Eu(g,x)124I 63Eu(g,x)125I
Reaction # 63Eu(g,x)126I 63Eu(g,x)127I 63Eu(g,x)128I 63Eu(g,x)129I 63Eu(g,x)130I 63Eu(g,x)131I
Reaction # 63Eu(g,x)132I 63Eu(g,x)133I 63Eu(g,x)134oI 63Eu(g,x)134gI 63Eu(g,x)134oI 63Eu(g,x)134I
Reaction # 63Eu(g,x)135oI 63Eu(g,x)135I 63Eu(g,x)136oI 63Eu(g,x)136gI 63Eu(g,x)136oI 63Eu(g,x)136I
Reaction # 63Eu(g,x)117Xe 63Eu(g,x)118Xe 63Eu(g,x)119Xe 63Eu(g,x)120Xe 63Eu(g,x)121Xe 63Eu(g,x)122Xe
Reaction # 63Eu(g,x)123Xe 63Eu(g,x)124Xe 63Eu(g,x)125Xe 63Eu(g,x)126Xe 63Eu(g,x)127Xe 63Eu(g,x)128Xe
Reaction # 63Eu(g,x)129Xe 63Eu(g,x)130Xe 63Eu(g,x)131Xe 63Eu(g,x)132Xe 63Eu(g,x)133Xe 63Eu(g,x)134oXe
Reaction # 63Eu(g,x)134gXe 63Eu(g,x)134oXe 63Eu(g,x)134Xe 63Eu(g,x)135oXe 63Eu(g,x)135gXe 63Eu(g,x)135nXe
Reaction # 63Eu(g,x)135Xe 63Eu(g,x)136oXe 63Eu(g,x)136Xe 63Eu(g,x)137oXe 63Eu(g,x)137Xe 63Eu(g,x)118Cs
Reaction # 63Eu(g,x)119Cs 63Eu(g,x)120Cs 63Eu(g,x)121Cs 63Eu(g,x)122Cs 63Eu(g,x)123Cs 63Eu(g,x)124Cs
Reaction # 63Eu(g,x)125Cs 63Eu(g,x)126Cs 63Eu(g,x)127Cs 63Eu(g,x)128Cs 63Eu(g,x)129Cs 63Eu(g,x)130Cs
Reaction # 63Eu(g,x)131Cs 63Eu(g,x)132Cs 63Eu(g,x)133Cs 63Eu(g,x)134oCs 63Eu(g,x)134gCs 63Eu(g,x)134oCs
Reaction # 63Eu(g,x)134Cs 63Eu(g,x)135oCs 63Eu(g,x)135gCs 63Eu(g,x)135oCs 63Eu(g,x)135Cs 63Eu(g,x)136oCs
Reaction # 63Eu(g,x)136gCs 63Eu(g,x)136mCs 63Eu(g,x)136Cs 63Eu(g,x)137oCs 63Eu(g,x)137Cs 63Eu(g,x)138oCs
Reaction # 63Eu(g,x)138gCs 63Eu(g,x)138oCs 63Eu(g,x)138Cs 63Eu(g,x)139oCs 63Eu(g,x)139Cs 63Eu(g,x)140oCs
Reaction # 63Eu(g,x)140Cs 63Eu(g,x)120Ba 63Eu(g,x)121Ba 63Eu(g,x)122Ba 63Eu(g,x)123Ba 63Eu(g,x)124Ba
Reaction # 63Eu(g,x)125Ba 63Eu(g,x)126Ba 63Eu(g,x)127Ba 63Eu(g,x)128Ba 63Eu(g,x)129Ba 63Eu(g,x)130Ba
Reaction # 63Eu(g,x)131Ba 63Eu(g,x)132Ba 63Eu(g,x)133Ba 63Eu(g,x)134oBa 63Eu(g,x)134Ba 63Eu(g,x)135oBa
Reaction # 63Eu(g,x)135gBa 63Eu(g,x)135nBa 63Eu(g,x)135Ba 63Eu(g,x)136oBa 63Eu(g,x)136gBa 63Eu(g,x)136oBa
Reaction # 63Eu(g,x)136Ba 63Eu(g,x)137oBa 63Eu(g,x)137gBa 63Eu(g,x)137nBa 63Eu(g,x)137Ba 63Eu(g,x)138oBa
Reaction # 63Eu(g,x)138Ba 63Eu(g,x)139oBa 63Eu(g,x)139Ba 63Eu(g,x)140oBa 63Eu(g,x)140Ba 63Eu(g,x)141oBa
Reaction # 63Eu(g,x)141Ba 63Eu(g,x)142oBa 63Eu(g,x)142Ba 63Eu(g,x)121La 63Eu(g,x)122La 63Eu(g,x)123La
Reaction # 63Eu(g,x)124La 63Eu(g,x)125La 63Eu(g,x)126La 63Eu(g,x)127La 63Eu(g,x)128La 63Eu(g,x)129La
Reaction # 63Eu(g,x)130La 63Eu(g,x)131La 63Eu(g,x)132La 63Eu(g,x)133La 63Eu(g,x)134oLa 63Eu(g,x)134La
Reaction # 63Eu(g,x)135oLa 63Eu(g,x)135La 63Eu(g,x)136oLa 63Eu(g,x)136La 63Eu(g,x)137oLa 63Eu(g,x)137La
Reaction # 63Eu(g,x)138oLa 63Eu(g,x)138La 63Eu(g,x)139oLa 63Eu(g,x)139La 63Eu(g,x)140oLa 63Eu(g,x)140La
Reaction # 63Eu(g,x)141oLa 63Eu(g,x)141La 63Eu(g,x)142oLa 63Eu(g,x)142La 63Eu(g,x)143oLa 63Eu(g,x)143La
Reaction # 63Eu(g,x)144oLa 63Eu(g,x)144La 63Eu(g,x)123Ce 63Eu(g,x)124Ce 63Eu(g,x)125Ce 63Eu(g,x)126Ce
Reaction # 63Eu(g,x)127Ce 63Eu(g,x)128Ce 63Eu(g,x)129Ce 63Eu(g,x)130Ce 63Eu(g,x)131Ce 63Eu(g,x)132Ce
Reaction # 63Eu(g,x)133Ce 63Eu(g,x)134oCe 63Eu(g,x)134Ce 63Eu(g,x)135oCe 63Eu(g,x)135gCe 63Eu(g,x)135oCe
Reaction # 63Eu(g,x)135Ce 63Eu(g,x)136oCe 63Eu(g,x)136Ce 63Eu(g,x)137oCe 63Eu(g,x)137gCe 63Eu(g,x)137nCe
Reaction # 63Eu(g,x)137Ce 63Eu(g,x)138oCe 63Eu(g,x)138Ce 63Eu(g,x)139oCe 63Eu(g,x)139gCe 63Eu(g,x)139nCe
Reaction # 63Eu(g,x)139Ce 63Eu(g,x)140oCe 63Eu(g,x)140Ce 63Eu(g,x)141oCe 63Eu(g,x)141Ce 63Eu(g,x)142oCe
Reaction # 63Eu(g,x)142Ce 63Eu(g,x)143oCe 63Eu(g,x)143Ce 63Eu(g,x)144oCe 63Eu(g,x)144Ce 63Eu(g,x)145oCe
Reaction # 63Eu(g,x)145Ce 63Eu(g,x)125Pr 63Eu(g,x)126Pr 63Eu(g,x)127Pr 63Eu(g,x)128Pr 63Eu(g,x)129Pr
Reaction # 63Eu(g,x)130Pr 63Eu(g,x)131Pr 63Eu(g,x)132Pr 63Eu(g,x)133Pr 63Eu(g,x)134oPr 63Eu(g,x)134gPr
Reaction # 63Eu(g,x)134mPr 63Eu(g,x)134Pr 63Eu(g,x)135oPr 63Eu(g,x)135Pr 63Eu(g,x)136oPr 63Eu(g,x)136Pr
Reaction # 63Eu(g,x)137oPr 63Eu(g,x)137Pr 63Eu(g,x)138oPr 63Eu(g,x)138gPr 63Eu(g,x)138oPr 63Eu(g,x)138Pr
Reaction # 63Eu(g,x)139oPr 63Eu(g,x)139Pr 63Eu(g,x)140oPr 63Eu(g,x)140Pr 63Eu(g,x)141oPr 63Eu(g,x)141Pr
Reaction # 63Eu(g,x)142oPr 63Eu(g,x)142gPr 63Eu(g,x)142mPr 63Eu(g,x)142Pr 63Eu(g,x)143oPr 63Eu(g,x)143Pr
Reaction # 63Eu(g,x)144oPr 63Eu(g,x)144gPr 63Eu(g,x)144mPr 63Eu(g,x)144Pr 63Eu(g,x)145oPr 63Eu(g,x)145Pr
Reaction # 63Eu(g,x)146oPr 63Eu(g,x)146Pr 63Eu(g,x)127Nd 63Eu(g,x)128Nd 63Eu(g,x)129Nd 63Eu(g,x)130Nd
Reaction # 63Eu(g,x)131Nd 63Eu(g,x)132Nd 63Eu(g,x)133oNd 63Eu(g,x)133gNd 63Eu(g,x)133Nd 63Eu(g,x)134oNd
Reaction # 63Eu(g,x)134Nd 63Eu(g,x)135oNd 63Eu(g,x)135Nd 63Eu(g,x)136oNd 63Eu(g,x)136Nd 63Eu(g,x)137oNd
Reaction # 63Eu(g,x)137gNd 63Eu(g,x)137oNd 63Eu(g,x)137Nd 63Eu(g,x)138oNd 63Eu(g,x)138Nd 63Eu(g,x)139oNd
Reaction # 63Eu(g,x)139gNd 63Eu(g,x)139nNd 63Eu(g,x)139Nd 63Eu(g,x)140oNd 63Eu(g,x)140Nd 63Eu(g,x)141oNd
Reaction # 63Eu(g,x)141gNd 63Eu(g,x)141nNd 63Eu(g,x)141Nd 63Eu(g,x)142oNd 63Eu(g,x)142Nd 63Eu(g,x)143oNd
Reaction # 63Eu(g,x)143Nd 63Eu(g,x)144oNd 63Eu(g,x)144Nd 63Eu(g,x)145oNd 63Eu(g,x)145Nd 63Eu(g,x)146oNd
Reaction # 63Eu(g,x)146Nd 63Eu(g,x)147oNd 63Eu(g,x)147Nd 63Eu(g,x)128Pm 63Eu(g,x)129Pm 63Eu(g,x)130Pm
Reaction # 63Eu(g,x)131Pm 63Eu(g,x)132Pm 63Eu(g,x)133oPm 63Eu(g,x)133gPm 63Eu(g,x)133nPm 63Eu(g,x)133Pm
Reaction # 63Eu(g,x)134oPm 63Eu(g,x)134gPm 63Eu(g,x)134mPm 63Eu(g,x)134Pm 63Eu(g,x)135oPm 63Eu(g,x)135gPm
Reaction # 63Eu(g,x)135mPm 63Eu(g,x)135Pm 63Eu(g,x)136oPm 63Eu(g,x)136gPm 63Eu(g,x)136mPm 63Eu(g,x)136Pm
Reaction # 63Eu(g,x)137oPm 63Eu(g,x)137Pm 63Eu(g,x)138oPm 63Eu(g,x)138gPm 63Eu(g,x)138mPm 63Eu(g,x)138Pm
Reaction # 63Eu(g,x)139oPm 63Eu(g,x)139gPm 63Eu(g,x)139mPm 63Eu(g,x)139Pm 63Eu(g,x)140oPm 63Eu(g,x)140gPm
Reaction # 63Eu(g,x)140oPm 63Eu(g,x)140Pm 63Eu(g,x)141oPm 63Eu(g,x)141Pm 63Eu(g,x)142oPm 63Eu(g,x)142Pm
Reaction # 63Eu(g,x)143oPm 63Eu(g,x)143Pm 63Eu(g,x)144oPm 63Eu(g,x)144Pm 63Eu(g,x)145oPm 63Eu(g,x)145Pm
Reaction # 63Eu(g,x)146oPm 63Eu(g,x)146Pm 63Eu(g,x)147oPm 63Eu(g,x)147Pm 63Eu(g,x)148oPm 63Eu(g,x)148gPm
Reaction # 63Eu(g,x)148oPm 63Eu(g,x)148Pm 63Eu(g,x)131Sm 63Eu(g,x)132Sm 63Eu(g,x)133oSm 63Eu(g,x)133gSm
Reaction # 63Eu(g,x)133oSm 63Eu(g,x)133Sm 63Eu(g,x)134oSm 63Eu(g,x)134Sm 63Eu(g,x)135oSm 63Eu(g,x)135Sm
Reaction # 63Eu(g,x)136oSm 63Eu(g,x)136Sm 63Eu(g,x)137oSm 63Eu(g,x)137Sm 63Eu(g,x)138oSm 63Eu(g,x)138Sm
Reaction # 63Eu(g,x)139oSm 63Eu(g,x)139gSm 63Eu(g,x)139oSm 63Eu(g,x)139Sm 63Eu(g,x)140oSm 63Eu(g,x)140Sm
Reaction # 63Eu(g,x)141oSm 63Eu(g,x)141gSm 63Eu(g,x)141nSm 63Eu(g,x)141Sm 63Eu(g,x)142oSm 63Eu(g,x)142Sm
Reaction # 63Eu(g,x)143oSm 63Eu(g,x)143gSm 63Eu(g,x)143nSm 63Eu(g,x)143Sm 63Eu(g,x)144oSm 63Eu(g,x)144Sm
Reaction # 63Eu(g,x)145oSm 63Eu(g,x)145Sm 63Eu(g,x)146oSm 63Eu(g,x)146Sm 63Eu(g,x)147oSm 63Eu(g,x)147Sm
Reaction # 63Eu(g,x)148oSm 63Eu(g,x)148Sm 63Eu(g,x)149oSm 63Eu(g,x)149Sm 63Eu(g,x)132Eu 63Eu(g,x)133oEu
Reaction # 63Eu(g,x)133Eu 63Eu(g,x)134oEu 63Eu(g,x)134Eu 63Eu(g,x)135oEu 63Eu(g,x)135Eu 63Eu(g,x)136oEu
Reaction # 63Eu(g,x)136gEu 63Eu(g,x)136mEu 63Eu(g,x)136Eu 63Eu(g,x)137oEu 63Eu(g,x)137Eu 63Eu(g,x)138oEu
Reaction # 63Eu(g,x)138Eu 63Eu(g,x)139oEu 63Eu(g,x)139Eu 63Eu(g,x)140oEu 63Eu(g,x)140Eu 63Eu(g,x)141oEu
Reaction # 63Eu(g,x)141gEu 63Eu(g,x)141mEu 63Eu(g,x)141Eu 63Eu(g,x)142oEu 63Eu(g,x)142gEu 63Eu(g,x)142oEu
Reaction # 63Eu(g,x)142Eu 63Eu(g,x)143oEu 63Eu(g,x)143Eu 63Eu(g,x)144oEu 63Eu(g,x)144Eu 63Eu(g,x)145oEu
Reaction # 63Eu(g,x)145Eu 63Eu(g,x)146oEu 63Eu(g,x)146Eu 63Eu(g,x)147oEu 63Eu(g,x)147Eu 63Eu(g,x)148oEu
Reaction # 63Eu(g,x)148Eu 63Eu(g,x)149oEu 63Eu(g,x)149Eu 63Eu(g,x)150oEu 63Eu(g,x)150gEu 63Eu(g,x)150mEu
Reaction # 63Eu(g,x)150Eu