Tabulated residual cross sections
Reaction # 63Eu(g,x)118Sb 63Eu(g,x)119Sb 63Eu(g,x)120Sb 63Eu(g,x)121Sb 63Eu(g,x)122Sb 63Eu(g,x)123Sb
Reaction # 63Eu(g,x)124Sb 63Eu(g,x)125Sb 63Eu(g,x)126Sb 63Eu(g,x)127Sb 63Eu(g,x)128Sb 63Eu(g,x)129Sb
Reaction # 63Eu(g,x)130Sb 63Eu(g,x)118Te 63Eu(g,x)119Te 63Eu(g,x)120Te 63Eu(g,x)121Te 63Eu(g,x)122Te
Reaction # 63Eu(g,x)123Te 63Eu(g,x)124Te 63Eu(g,x)125Te 63Eu(g,x)126Te 63Eu(g,x)127Te 63Eu(g,x)128Te
Reaction # 63Eu(g,x)129Te 63Eu(g,x)130Te 63Eu(g,x)131Te 63Eu(g,x)132Te 63Eu(g,x)133Te 63Eu(g,x)119I
Reaction # 63Eu(g,x)120I 63Eu(g,x)121I 63Eu(g,x)122I 63Eu(g,x)123I 63Eu(g,x)124I 63Eu(g,x)125I
Reaction # 63Eu(g,x)126I 63Eu(g,x)127I 63Eu(g,x)128I 63Eu(g,x)129I 63Eu(g,x)130I 63Eu(g,x)131I
Reaction # 63Eu(g,x)132I 63Eu(g,x)133I 63Eu(g,x)134I 63Eu(g,x)135I 63Eu(g,x)136I 63Eu(g,x)120Xe
Reaction # 63Eu(g,x)121Xe 63Eu(g,x)122Xe 63Eu(g,x)123Xe 63Eu(g,x)124Xe 63Eu(g,x)125Xe 63Eu(g,x)126Xe
Reaction # 63Eu(g,x)127Xe 63Eu(g,x)128Xe 63Eu(g,x)129Xe 63Eu(g,x)130Xe 63Eu(g,x)131Xe 63Eu(g,x)132Xe
Reaction # 63Eu(g,x)133Xe 63Eu(g,x)134Xe 63Eu(g,x)135Xe 63Eu(g,x)136Xe 63Eu(g,x)137oXe 63Eu(g,x)137Xe
Reaction # 63Eu(g,x)138oXe 63Eu(g,x)138Xe 63Eu(g,x)139oXe 63Eu(g,x)139Xe 63Eu(g,x)121Cs 63Eu(g,x)122Cs
Reaction # 63Eu(g,x)123Cs 63Eu(g,x)124Cs 63Eu(g,x)125Cs 63Eu(g,x)126Cs 63Eu(g,x)127Cs 63Eu(g,x)128Cs
Reaction # 63Eu(g,x)129Cs 63Eu(g,x)130Cs 63Eu(g,x)131Cs 63Eu(g,x)132Cs 63Eu(g,x)133Cs 63Eu(g,x)134Cs
Reaction # 63Eu(g,x)135Cs 63Eu(g,x)136oCs 63Eu(g,x)136gCs 63Eu(g,x)136Cs 63Eu(g,x)137oCs 63Eu(g,x)137Cs
Reaction # 63Eu(g,x)138oCs 63Eu(g,x)138gCs 63Eu(g,x)138oCs 63Eu(g,x)138Cs 63Eu(g,x)139oCs 63Eu(g,x)139Cs
Reaction # 63Eu(g,x)140oCs 63Eu(g,x)140Cs 63Eu(g,x)141oCs 63Eu(g,x)141Cs 63Eu(g,x)142oCs 63Eu(g,x)142Cs
Reaction # 63Eu(g,x)143oCs 63Eu(g,x)143Cs 63Eu(g,x)123Ba 63Eu(g,x)124Ba 63Eu(g,x)125Ba 63Eu(g,x)126Ba
Reaction # 63Eu(g,x)127Ba 63Eu(g,x)128Ba 63Eu(g,x)129Ba 63Eu(g,x)130Ba 63Eu(g,x)131Ba 63Eu(g,x)132Ba
Reaction # 63Eu(g,x)133Ba 63Eu(g,x)134Ba 63Eu(g,x)135Ba 63Eu(g,x)136oBa 63Eu(g,x)136gBa 63Eu(g,x)136oBa
Reaction # 63Eu(g,x)136Ba 63Eu(g,x)137oBa 63Eu(g,x)137gBa 63Eu(g,x)137nBa 63Eu(g,x)137Ba 63Eu(g,x)138oBa
Reaction # 63Eu(g,x)138Ba 63Eu(g,x)139oBa 63Eu(g,x)139Ba 63Eu(g,x)140oBa 63Eu(g,x)140Ba 63Eu(g,x)141oBa
Reaction # 63Eu(g,x)141Ba 63Eu(g,x)142oBa 63Eu(g,x)142Ba 63Eu(g,x)143oBa 63Eu(g,x)143Ba 63Eu(g,x)144oBa
Reaction # 63Eu(g,x)144Ba 63Eu(g,x)145oBa 63Eu(g,x)145Ba 63Eu(g,x)146oBa 63Eu(g,x)146Ba 63Eu(g,x)124La
Reaction # 63Eu(g,x)125La 63Eu(g,x)126La 63Eu(g,x)127La 63Eu(g,x)128La 63Eu(g,x)129La 63Eu(g,x)130La
Reaction # 63Eu(g,x)131La 63Eu(g,x)132La 63Eu(g,x)133La 63Eu(g,x)134La 63Eu(g,x)135La 63Eu(g,x)136oLa
Reaction # 63Eu(g,x)136La 63Eu(g,x)137oLa 63Eu(g,x)137La 63Eu(g,x)138oLa 63Eu(g,x)138La 63Eu(g,x)139oLa
Reaction # 63Eu(g,x)139La 63Eu(g,x)140oLa 63Eu(g,x)140La 63Eu(g,x)141oLa 63Eu(g,x)141La 63Eu(g,x)142oLa
Reaction # 63Eu(g,x)142La 63Eu(g,x)143oLa 63Eu(g,x)143La 63Eu(g,x)144oLa 63Eu(g,x)144La 63Eu(g,x)145oLa
Reaction # 63Eu(g,x)145La 63Eu(g,x)146oLa 63Eu(g,x)146gLa 63Eu(g,x)146oLa 63Eu(g,x)146La 63Eu(g,x)147oLa
Reaction # 63Eu(g,x)147La 63Eu(g,x)148oLa 63Eu(g,x)148La 63Eu(g,x)149oLa 63Eu(g,x)149La 63Eu(g,x)126Ce
Reaction # 63Eu(g,x)127Ce 63Eu(g,x)128Ce 63Eu(g,x)129Ce 63Eu(g,x)130Ce 63Eu(g,x)131Ce 63Eu(g,x)132Ce
Reaction # 63Eu(g,x)133Ce 63Eu(g,x)134Ce 63Eu(g,x)135Ce 63Eu(g,x)136oCe 63Eu(g,x)136Ce 63Eu(g,x)137oCe
Reaction # 63Eu(g,x)137gCe 63Eu(g,x)137nCe 63Eu(g,x)137Ce 63Eu(g,x)138oCe 63Eu(g,x)138Ce 63Eu(g,x)139oCe
Reaction # 63Eu(g,x)139gCe 63Eu(g,x)139nCe 63Eu(g,x)139Ce 63Eu(g,x)140oCe 63Eu(g,x)140Ce 63Eu(g,x)141oCe
Reaction # 63Eu(g,x)141Ce 63Eu(g,x)142oCe 63Eu(g,x)142Ce 63Eu(g,x)143oCe 63Eu(g,x)143Ce 63Eu(g,x)144oCe
Reaction # 63Eu(g,x)144Ce 63Eu(g,x)145oCe 63Eu(g,x)145Ce 63Eu(g,x)146oCe 63Eu(g,x)146Ce 63Eu(g,x)147oCe
Reaction # 63Eu(g,x)147Ce 63Eu(g,x)148oCe 63Eu(g,x)148Ce 63Eu(g,x)149oCe 63Eu(g,x)149Ce 63Eu(g,x)150oCe
Reaction # 63Eu(g,x)150Ce 63Eu(g,x)128Pr 63Eu(g,x)129Pr 63Eu(g,x)130Pr 63Eu(g,x)131Pr 63Eu(g,x)132Pr
Reaction # 63Eu(g,x)133Pr 63Eu(g,x)134Pr 63Eu(g,x)135Pr 63Eu(g,x)136oPr 63Eu(g,x)136Pr 63Eu(g,x)137oPr
Reaction # 63Eu(g,x)137Pr 63Eu(g,x)138oPr 63Eu(g,x)138gPr 63Eu(g,x)138oPr 63Eu(g,x)138Pr 63Eu(g,x)139oPr
Reaction # 63Eu(g,x)139Pr 63Eu(g,x)140oPr 63Eu(g,x)140Pr 63Eu(g,x)141oPr 63Eu(g,x)141Pr 63Eu(g,x)142oPr
Reaction # 63Eu(g,x)142gPr 63Eu(g,x)142mPr 63Eu(g,x)142Pr 63Eu(g,x)143oPr 63Eu(g,x)143Pr 63Eu(g,x)144oPr
Reaction # 63Eu(g,x)144gPr 63Eu(g,x)144mPr 63Eu(g,x)144Pr 63Eu(g,x)145oPr 63Eu(g,x)145Pr 63Eu(g,x)146oPr
Reaction # 63Eu(g,x)146Pr 63Eu(g,x)147oPr 63Eu(g,x)147Pr 63Eu(g,x)148oPr 63Eu(g,x)148gPr 63Eu(g,x)148mPr
Reaction # 63Eu(g,x)148Pr 63Eu(g,x)149oPr 63Eu(g,x)149Pr 63Eu(g,x)150oPr 63Eu(g,x)150Pr 63Eu(g,x)151oPr
Reaction # 63Eu(g,x)151Pr 63Eu(g,x)129Nd 63Eu(g,x)130Nd 63Eu(g,x)131Nd 63Eu(g,x)132Nd 63Eu(g,x)133Nd
Reaction # 63Eu(g,x)134Nd 63Eu(g,x)135Nd 63Eu(g,x)136oNd 63Eu(g,x)136Nd 63Eu(g,x)137oNd 63Eu(g,x)137gNd
Reaction # 63Eu(g,x)137oNd 63Eu(g,x)137Nd 63Eu(g,x)138oNd 63Eu(g,x)138Nd 63Eu(g,x)139oNd 63Eu(g,x)139gNd
Reaction # 63Eu(g,x)139nNd 63Eu(g,x)139Nd 63Eu(g,x)140oNd 63Eu(g,x)140Nd 63Eu(g,x)141oNd 63Eu(g,x)141gNd
Reaction # 63Eu(g,x)141nNd 63Eu(g,x)141Nd 63Eu(g,x)142oNd 63Eu(g,x)142Nd 63Eu(g,x)143oNd 63Eu(g,x)143Nd
Reaction # 63Eu(g,x)144oNd 63Eu(g,x)144Nd 63Eu(g,x)145oNd 63Eu(g,x)145Nd 63Eu(g,x)146oNd 63Eu(g,x)146Nd
Reaction # 63Eu(g,x)147oNd 63Eu(g,x)147Nd 63Eu(g,x)148oNd 63Eu(g,x)148Nd 63Eu(g,x)149oNd 63Eu(g,x)149Nd
Reaction # 63Eu(g,x)150oNd 63Eu(g,x)150Nd 63Eu(g,x)151oNd 63Eu(g,x)151Nd 63Eu(g,x)152oNd 63Eu(g,x)152Nd
Reaction # 63Eu(g,x)131Pm 63Eu(g,x)132Pm 63Eu(g,x)133Pm 63Eu(g,x)134Pm 63Eu(g,x)135Pm 63Eu(g,x)136oPm
Reaction # 63Eu(g,x)136gPm 63Eu(g,x)136mPm 63Eu(g,x)136Pm 63Eu(g,x)137oPm 63Eu(g,x)137Pm 63Eu(g,x)138oPm
Reaction # 63Eu(g,x)138gPm 63Eu(g,x)138mPm 63Eu(g,x)138Pm 63Eu(g,x)139oPm 63Eu(g,x)139gPm 63Eu(g,x)139mPm
Reaction # 63Eu(g,x)139Pm 63Eu(g,x)140oPm 63Eu(g,x)140gPm 63Eu(g,x)140oPm 63Eu(g,x)140Pm 63Eu(g,x)141oPm
Reaction # 63Eu(g,x)141Pm 63Eu(g,x)142oPm 63Eu(g,x)142Pm 63Eu(g,x)143oPm 63Eu(g,x)143Pm 63Eu(g,x)144oPm
Reaction # 63Eu(g,x)144Pm 63Eu(g,x)145oPm 63Eu(g,x)145Pm 63Eu(g,x)146oPm 63Eu(g,x)146Pm 63Eu(g,x)147oPm
Reaction # 63Eu(g,x)147Pm 63Eu(g,x)148oPm 63Eu(g,x)148gPm 63Eu(g,x)148oPm 63Eu(g,x)148Pm 63Eu(g,x)149oPm
Reaction # 63Eu(g,x)149Pm 63Eu(g,x)150oPm 63Eu(g,x)150Pm 63Eu(g,x)151oPm 63Eu(g,x)151Pm 63Eu(g,x)152oPm
Reaction # 63Eu(g,x)152gPm 63Eu(g,x)152oPm 63Eu(g,x)152oPm 63Eu(g,x)152Pm 63Eu(g,x)153oPm 63Eu(g,x)153Pm
Reaction # 63Eu(g,x)133Sm 63Eu(g,x)134Sm 63Eu(g,x)135Sm 63Eu(g,x)136oSm 63Eu(g,x)136Sm 63Eu(g,x)137oSm
Reaction # 63Eu(g,x)137Sm 63Eu(g,x)138oSm 63Eu(g,x)138Sm 63Eu(g,x)139oSm 63Eu(g,x)139gSm 63Eu(g,x)139oSm
Reaction # 63Eu(g,x)139Sm 63Eu(g,x)140oSm 63Eu(g,x)140Sm 63Eu(g,x)141oSm 63Eu(g,x)141gSm 63Eu(g,x)141nSm
Reaction # 63Eu(g,x)141Sm 63Eu(g,x)142oSm 63Eu(g,x)142Sm 63Eu(g,x)143oSm 63Eu(g,x)143gSm 63Eu(g,x)143nSm
Reaction # 63Eu(g,x)143Sm 63Eu(g,x)144oSm 63Eu(g,x)144Sm 63Eu(g,x)145oSm 63Eu(g,x)145Sm 63Eu(g,x)146oSm
Reaction # 63Eu(g,x)146Sm 63Eu(g,x)147oSm 63Eu(g,x)147Sm 63Eu(g,x)148oSm 63Eu(g,x)148Sm 63Eu(g,x)149oSm
Reaction # 63Eu(g,x)149Sm 63Eu(g,x)150oSm 63Eu(g,x)150Sm 63Eu(g,x)151oSm 63Eu(g,x)151Sm 63Eu(g,x)152oSm
Reaction # 63Eu(g,x)152Sm 63Eu(g,x)153oSm 63Eu(g,x)153Sm 63Eu(g,x)154oSm 63Eu(g,x)154Sm 63Eu(g,x)135Eu
Reaction # 63Eu(g,x)136oEu 63Eu(g,x)136gEu 63Eu(g,x)136mEu 63Eu(g,x)136Eu 63Eu(g,x)137oEu 63Eu(g,x)137Eu
Reaction # 63Eu(g,x)138oEu 63Eu(g,x)138Eu 63Eu(g,x)139oEu 63Eu(g,x)139Eu 63Eu(g,x)140oEu 63Eu(g,x)140Eu
Reaction # 63Eu(g,x)141oEu 63Eu(g,x)141gEu 63Eu(g,x)141mEu 63Eu(g,x)141Eu 63Eu(g,x)142oEu 63Eu(g,x)142gEu
Reaction # 63Eu(g,x)142oEu 63Eu(g,x)142Eu 63Eu(g,x)143oEu 63Eu(g,x)143Eu 63Eu(g,x)144oEu 63Eu(g,x)144Eu
Reaction # 63Eu(g,x)145oEu 63Eu(g,x)145Eu 63Eu(g,x)146oEu 63Eu(g,x)146Eu 63Eu(g,x)147oEu 63Eu(g,x)147Eu
Reaction # 63Eu(g,x)148oEu 63Eu(g,x)148Eu 63Eu(g,x)149oEu 63Eu(g,x)149Eu 63Eu(g,x)150oEu 63Eu(g,x)150gEu
Reaction # 63Eu(g,x)150mEu 63Eu(g,x)150Eu 63Eu(g,x)151oEu 63Eu(g,x)151Eu 63Eu(g,x)152oEu 63Eu(g,x)152gEu
Reaction # 63Eu(g,x)152mEu 63Eu(g,x)152oEu 63Eu(g,x)152Eu 63Eu(g,x)153oEu 63Eu(g,x)153Eu 63Eu(g,x)154oEu
Reaction # 63Eu(g,x)154gEu 63Eu(g,x)154oEu 63Eu(g,x)154Eu 63Eu(g,x)155oEu 63Eu(g,x)155Eu