Tabulated residual cross sections
Reaction # 63Eu(g,x)121Sb 63Eu(g,x)122Sb 63Eu(g,x)123Sb 63Eu(g,x)124Sb 63Eu(g,x)125Sb 63Eu(g,x)126Sb
Reaction # 63Eu(g,x)127Sb 63Eu(g,x)128Sb 63Eu(g,x)129Sb 63Eu(g,x)130Sb 63Eu(g,x)120Te 63Eu(g,x)121Te
Reaction # 63Eu(g,x)122Te 63Eu(g,x)123Te 63Eu(g,x)124Te 63Eu(g,x)125Te 63Eu(g,x)126Te 63Eu(g,x)127Te
Reaction # 63Eu(g,x)128Te 63Eu(g,x)129Te 63Eu(g,x)130Te 63Eu(g,x)131Te 63Eu(g,x)132Te 63Eu(g,x)133Te
Reaction # 63Eu(g,x)121I 63Eu(g,x)122I 63Eu(g,x)123I 63Eu(g,x)124I 63Eu(g,x)125I 63Eu(g,x)126I
Reaction # 63Eu(g,x)127I 63Eu(g,x)128I 63Eu(g,x)129I 63Eu(g,x)130I 63Eu(g,x)131I 63Eu(g,x)132I
Reaction # 63Eu(g,x)133I 63Eu(g,x)134I 63Eu(g,x)135I 63Eu(g,x)136I 63Eu(g,x)137I 63Eu(g,x)122Xe
Reaction # 63Eu(g,x)123Xe 63Eu(g,x)124Xe 63Eu(g,x)125Xe 63Eu(g,x)126Xe 63Eu(g,x)127Xe 63Eu(g,x)128Xe
Reaction # 63Eu(g,x)129Xe 63Eu(g,x)130Xe 63Eu(g,x)131Xe 63Eu(g,x)132Xe 63Eu(g,x)133Xe 63Eu(g,x)134Xe
Reaction # 63Eu(g,x)135Xe 63Eu(g,x)136Xe 63Eu(g,x)137Xe 63Eu(g,x)138oXe 63Eu(g,x)138Xe 63Eu(g,x)139oXe
Reaction # 63Eu(g,x)139Xe 63Eu(g,x)140oXe 63Eu(g,x)140Xe 63Eu(g,x)123Cs 63Eu(g,x)124Cs 63Eu(g,x)125Cs
Reaction # 63Eu(g,x)126Cs 63Eu(g,x)127Cs 63Eu(g,x)128Cs 63Eu(g,x)129Cs 63Eu(g,x)130Cs 63Eu(g,x)131Cs
Reaction # 63Eu(g,x)132Cs 63Eu(g,x)133Cs 63Eu(g,x)134Cs 63Eu(g,x)135Cs 63Eu(g,x)136Cs 63Eu(g,x)137Cs
Reaction # 63Eu(g,x)138oCs 63Eu(g,x)138gCs 63Eu(g,x)138oCs 63Eu(g,x)138Cs 63Eu(g,x)139oCs 63Eu(g,x)139Cs
Reaction # 63Eu(g,x)140oCs 63Eu(g,x)140Cs 63Eu(g,x)141oCs 63Eu(g,x)141Cs 63Eu(g,x)142oCs 63Eu(g,x)142Cs
Reaction # 63Eu(g,x)143oCs 63Eu(g,x)143Cs 63Eu(g,x)144oCs 63Eu(g,x)144gCs 63Eu(g,x)144oCs 63Eu(g,x)144Cs
Reaction # 63Eu(g,x)125Ba 63Eu(g,x)126Ba 63Eu(g,x)127Ba 63Eu(g,x)128Ba 63Eu(g,x)129Ba 63Eu(g,x)130Ba
Reaction # 63Eu(g,x)131Ba 63Eu(g,x)132Ba 63Eu(g,x)133Ba 63Eu(g,x)134Ba 63Eu(g,x)135Ba 63Eu(g,x)136Ba
Reaction # 63Eu(g,x)137Ba 63Eu(g,x)138oBa 63Eu(g,x)138Ba 63Eu(g,x)139oBa 63Eu(g,x)139Ba 63Eu(g,x)140oBa
Reaction # 63Eu(g,x)140Ba 63Eu(g,x)141oBa 63Eu(g,x)141Ba 63Eu(g,x)142oBa 63Eu(g,x)142Ba 63Eu(g,x)143oBa
Reaction # 63Eu(g,x)143Ba 63Eu(g,x)144oBa 63Eu(g,x)144Ba 63Eu(g,x)145oBa 63Eu(g,x)145Ba 63Eu(g,x)146oBa
Reaction # 63Eu(g,x)146Ba 63Eu(g,x)147oBa 63Eu(g,x)147Ba 63Eu(g,x)148oBa 63Eu(g,x)148Ba 63Eu(g,x)126La
Reaction # 63Eu(g,x)127La 63Eu(g,x)128La 63Eu(g,x)129La 63Eu(g,x)130La 63Eu(g,x)131La 63Eu(g,x)132La
Reaction # 63Eu(g,x)133La 63Eu(g,x)134La 63Eu(g,x)135La 63Eu(g,x)136La 63Eu(g,x)137La 63Eu(g,x)138oLa
Reaction # 63Eu(g,x)138La 63Eu(g,x)139oLa 63Eu(g,x)139La 63Eu(g,x)140oLa 63Eu(g,x)140La 63Eu(g,x)141oLa
Reaction # 63Eu(g,x)141La 63Eu(g,x)142oLa 63Eu(g,x)142La 63Eu(g,x)143oLa 63Eu(g,x)143La 63Eu(g,x)144oLa
Reaction # 63Eu(g,x)144La 63Eu(g,x)145oLa 63Eu(g,x)145La 63Eu(g,x)146oLa 63Eu(g,x)146gLa 63Eu(g,x)146oLa
Reaction # 63Eu(g,x)146La 63Eu(g,x)147oLa 63Eu(g,x)147La 63Eu(g,x)148oLa 63Eu(g,x)148La 63Eu(g,x)149oLa
Reaction # 63Eu(g,x)149La 63Eu(g,x)150oLa 63Eu(g,x)150La 63Eu(g,x)127Ce 63Eu(g,x)128Ce 63Eu(g,x)129Ce
Reaction # 63Eu(g,x)130Ce 63Eu(g,x)131Ce 63Eu(g,x)132Ce 63Eu(g,x)133Ce 63Eu(g,x)134Ce 63Eu(g,x)135Ce
Reaction # 63Eu(g,x)136Ce 63Eu(g,x)137Ce 63Eu(g,x)138oCe 63Eu(g,x)138Ce 63Eu(g,x)139oCe 63Eu(g,x)139gCe
Reaction # 63Eu(g,x)139nCe 63Eu(g,x)139Ce 63Eu(g,x)140oCe 63Eu(g,x)140Ce 63Eu(g,x)141oCe 63Eu(g,x)141Ce
Reaction # 63Eu(g,x)142oCe 63Eu(g,x)142Ce 63Eu(g,x)143oCe 63Eu(g,x)143Ce 63Eu(g,x)144oCe 63Eu(g,x)144Ce
Reaction # 63Eu(g,x)145oCe 63Eu(g,x)145Ce 63Eu(g,x)146oCe 63Eu(g,x)146Ce 63Eu(g,x)147oCe 63Eu(g,x)147Ce
Reaction # 63Eu(g,x)148oCe 63Eu(g,x)148Ce 63Eu(g,x)149oCe 63Eu(g,x)149Ce 63Eu(g,x)150oCe 63Eu(g,x)150Ce
Reaction # 63Eu(g,x)151oCe 63Eu(g,x)151Ce 63Eu(g,x)152oCe 63Eu(g,x)152Ce 63Eu(g,x)153oCe 63Eu(g,x)153Ce
Reaction # 63Eu(g,x)129Pr 63Eu(g,x)130Pr 63Eu(g,x)131Pr 63Eu(g,x)132Pr 63Eu(g,x)133Pr 63Eu(g,x)134Pr
Reaction # 63Eu(g,x)135Pr 63Eu(g,x)136Pr 63Eu(g,x)137Pr 63Eu(g,x)138oPr 63Eu(g,x)138gPr 63Eu(g,x)138oPr
Reaction # 63Eu(g,x)138Pr 63Eu(g,x)139oPr 63Eu(g,x)139Pr 63Eu(g,x)140oPr 63Eu(g,x)140Pr 63Eu(g,x)141oPr
Reaction # 63Eu(g,x)141Pr 63Eu(g,x)142oPr 63Eu(g,x)142gPr 63Eu(g,x)142mPr 63Eu(g,x)142Pr 63Eu(g,x)143oPr
Reaction # 63Eu(g,x)143Pr 63Eu(g,x)144oPr 63Eu(g,x)144gPr 63Eu(g,x)144mPr 63Eu(g,x)144Pr 63Eu(g,x)145oPr
Reaction # 63Eu(g,x)145Pr 63Eu(g,x)146oPr 63Eu(g,x)146Pr 63Eu(g,x)147oPr 63Eu(g,x)147Pr 63Eu(g,x)148oPr
Reaction # 63Eu(g,x)148gPr 63Eu(g,x)148mPr 63Eu(g,x)148Pr 63Eu(g,x)149oPr 63Eu(g,x)149Pr 63Eu(g,x)150oPr
Reaction # 63Eu(g,x)150Pr 63Eu(g,x)151oPr 63Eu(g,x)151Pr 63Eu(g,x)152oPr 63Eu(g,x)152Pr 63Eu(g,x)153oPr
Reaction # 63Eu(g,x)153Pr 63Eu(g,x)154oPr 63Eu(g,x)154Pr 63Eu(g,x)131Nd 63Eu(g,x)132Nd 63Eu(g,x)133Nd
Reaction # 63Eu(g,x)134Nd 63Eu(g,x)135Nd 63Eu(g,x)136Nd 63Eu(g,x)137Nd 63Eu(g,x)138oNd 63Eu(g,x)138Nd
Reaction # 63Eu(g,x)139oNd 63Eu(g,x)139gNd 63Eu(g,x)139nNd 63Eu(g,x)139Nd 63Eu(g,x)140oNd 63Eu(g,x)140Nd
Reaction # 63Eu(g,x)141oNd 63Eu(g,x)141gNd 63Eu(g,x)141nNd 63Eu(g,x)141Nd 63Eu(g,x)142oNd 63Eu(g,x)142Nd
Reaction # 63Eu(g,x)143oNd 63Eu(g,x)143Nd 63Eu(g,x)144oNd 63Eu(g,x)144Nd 63Eu(g,x)145oNd 63Eu(g,x)145Nd
Reaction # 63Eu(g,x)146oNd 63Eu(g,x)146Nd 63Eu(g,x)147oNd 63Eu(g,x)147Nd 63Eu(g,x)148oNd 63Eu(g,x)148Nd
Reaction # 63Eu(g,x)149oNd 63Eu(g,x)149Nd 63Eu(g,x)150oNd 63Eu(g,x)150Nd 63Eu(g,x)151oNd 63Eu(g,x)151Nd
Reaction # 63Eu(g,x)152oNd 63Eu(g,x)152Nd 63Eu(g,x)153oNd 63Eu(g,x)153Nd 63Eu(g,x)154oNd 63Eu(g,x)154Nd
Reaction # 63Eu(g,x)155oNd 63Eu(g,x)155Nd 63Eu(g,x)132Pm 63Eu(g,x)133Pm 63Eu(g,x)134Pm 63Eu(g,x)135Pm
Reaction # 63Eu(g,x)136Pm 63Eu(g,x)137oPm 63Eu(g,x)137Pm 63Eu(g,x)138oPm 63Eu(g,x)138gPm 63Eu(g,x)138mPm
Reaction # 63Eu(g,x)138Pm 63Eu(g,x)139oPm 63Eu(g,x)139gPm 63Eu(g,x)139mPm 63Eu(g,x)139Pm 63Eu(g,x)140oPm
Reaction # 63Eu(g,x)140gPm 63Eu(g,x)140oPm 63Eu(g,x)140Pm 63Eu(g,x)141oPm 63Eu(g,x)141Pm 63Eu(g,x)142oPm
Reaction # 63Eu(g,x)142Pm 63Eu(g,x)143oPm 63Eu(g,x)143Pm 63Eu(g,x)144oPm 63Eu(g,x)144Pm 63Eu(g,x)145oPm
Reaction # 63Eu(g,x)145Pm 63Eu(g,x)146oPm 63Eu(g,x)146Pm 63Eu(g,x)147oPm 63Eu(g,x)147Pm 63Eu(g,x)148oPm
Reaction # 63Eu(g,x)148gPm 63Eu(g,x)148oPm 63Eu(g,x)148Pm 63Eu(g,x)149oPm 63Eu(g,x)149Pm 63Eu(g,x)150oPm
Reaction # 63Eu(g,x)150Pm 63Eu(g,x)151oPm 63Eu(g,x)151Pm 63Eu(g,x)152oPm 63Eu(g,x)152gPm 63Eu(g,x)152oPm
Reaction # 63Eu(g,x)152oPm 63Eu(g,x)152Pm 63Eu(g,x)153oPm 63Eu(g,x)153Pm 63Eu(g,x)154oPm 63Eu(g,x)154gPm
Reaction # 63Eu(g,x)154mPm 63Eu(g,x)154Pm 63Eu(g,x)155oPm 63Eu(g,x)155Pm 63Eu(g,x)156oPm 63Eu(g,x)156gPm
Reaction # 63Eu(g,x)156nPm 63Eu(g,x)156Pm 63Eu(g,x)135Sm 63Eu(g,x)136Sm 63Eu(g,x)137oSm 63Eu(g,x)137Sm
Reaction # 63Eu(g,x)138oSm 63Eu(g,x)138Sm 63Eu(g,x)139oSm 63Eu(g,x)139gSm 63Eu(g,x)139oSm 63Eu(g,x)139Sm
Reaction # 63Eu(g,x)140oSm 63Eu(g,x)140Sm 63Eu(g,x)141oSm 63Eu(g,x)141gSm 63Eu(g,x)141nSm 63Eu(g,x)141Sm
Reaction # 63Eu(g,x)142oSm 63Eu(g,x)142Sm 63Eu(g,x)143oSm 63Eu(g,x)143gSm 63Eu(g,x)143nSm 63Eu(g,x)143Sm
Reaction # 63Eu(g,x)144oSm 63Eu(g,x)144Sm 63Eu(g,x)145oSm 63Eu(g,x)145Sm 63Eu(g,x)146oSm 63Eu(g,x)146Sm
Reaction # 63Eu(g,x)147oSm 63Eu(g,x)147Sm 63Eu(g,x)148oSm 63Eu(g,x)148Sm 63Eu(g,x)149oSm 63Eu(g,x)149Sm
Reaction # 63Eu(g,x)150oSm 63Eu(g,x)150Sm 63Eu(g,x)151oSm 63Eu(g,x)151Sm 63Eu(g,x)152oSm 63Eu(g,x)152Sm
Reaction # 63Eu(g,x)153oSm 63Eu(g,x)153Sm 63Eu(g,x)154oSm 63Eu(g,x)154Sm 63Eu(g,x)155oSm 63Eu(g,x)155Sm
Reaction # 63Eu(g,x)156oSm 63Eu(g,x)156Sm 63Eu(g,x)157oSm 63Eu(g,x)157Sm 63Eu(g,x)137oEu 63Eu(g,x)137Eu
Reaction # 63Eu(g,x)138oEu 63Eu(g,x)138Eu 63Eu(g,x)139oEu 63Eu(g,x)139Eu 63Eu(g,x)140oEu 63Eu(g,x)140Eu
Reaction # 63Eu(g,x)141oEu 63Eu(g,x)141gEu 63Eu(g,x)141mEu 63Eu(g,x)141Eu 63Eu(g,x)142oEu 63Eu(g,x)142gEu
Reaction # 63Eu(g,x)142oEu 63Eu(g,x)142Eu 63Eu(g,x)143oEu 63Eu(g,x)143Eu 63Eu(g,x)144oEu 63Eu(g,x)144Eu
Reaction # 63Eu(g,x)145oEu 63Eu(g,x)145Eu 63Eu(g,x)146oEu 63Eu(g,x)146Eu 63Eu(g,x)147oEu 63Eu(g,x)147Eu
Reaction # 63Eu(g,x)148oEu 63Eu(g,x)148Eu 63Eu(g,x)149oEu 63Eu(g,x)149Eu 63Eu(g,x)150oEu 63Eu(g,x)150gEu
Reaction # 63Eu(g,x)150mEu 63Eu(g,x)150Eu 63Eu(g,x)151oEu 63Eu(g,x)151Eu 63Eu(g,x)152oEu 63Eu(g,x)152gEu
Reaction # 63Eu(g,x)152mEu 63Eu(g,x)152oEu 63Eu(g,x)152Eu 63Eu(g,x)153oEu 63Eu(g,x)153Eu 63Eu(g,x)154oEu
Reaction # 63Eu(g,x)154gEu 63Eu(g,x)154oEu 63Eu(g,x)154Eu 63Eu(g,x)155oEu 63Eu(g,x)155Eu 63Eu(g,x)156oEu
Reaction # 63Eu(g,x)156Eu 63Eu(g,x)157oEu 63Eu(g,x)157Eu 63Eu(g,x)158oEu 63Eu(g,x)158Eu